Ministerul Sănătăţii

 
Ordin nr. 119/2014

din 04/02/2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21/02/2014

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei


 

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. E.N. 836/2014 din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile art. 6 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Normele de igienă şi sănătate publică sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unităţile din sistemul public şi privat, precum şi pentru întreaga populaţie.
   Art. 3. - Nerespectarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârşite.
   Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, cu modificările ulterioare.
   Art. 5. - Direcţia de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie, administraţia publică locală şi alte autorităţi implicate duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
   Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

    Bucureşti, 4 februarie 2014.
    Nr. 119.

   
ANEXĂ

   
NORME

de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei